REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TANIEKREDYTY.INFO.PL

Wersja pdf pliku z regulaminem: regulamin.pdf.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.taniekredyty.info.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Sebastiana Hebdę, zwanego dalej „Twórcą”.

 2. Serwis internetowy w szczególności ma charakter informacyjny oraz promujący Książkę Twórcy. W ramach Serwisu Twórca udostępnia informacje związane z tematyką zawierania kredytów, które są fragmentami Książki bądź innymi autorskimi wpisami Twórcy. Twórca udostępnia również interaktywne formularze, które umożliwiają Użytkownikom wyliczenie, porównanie bądź zestawienie poszczególnych kwestii kredytowych.

 3. Informacje dotyczące Książki, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności jej opis nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Kontakt z Twórcą odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontaktmalpataniektredyty.info.pl

 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Twórcę w witrynie internetowej www.taniekredyty.info.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Twórcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 7. Twórca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.taniekredyty.info.pl, którego właścicielem i administratorem jest Twórca, w ramach którego Użytkownicy mogą w szczególności korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeglądać treści zawarte na stronie Serwisu;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Twórcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Twórcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Książka – utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) wykonany przez Twórcę, promowany na stronie Serwisu, którego sprzedaż odbywa się poza Serwisem;

Regulamin – niniejszy dokument;

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Twórca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności korzystania z interaktywnych formularzy, usługi udostępniania treści zawartych na stronie Użytkownika w portalu Facebook oraz przeglądania informacji dostępnych w Serwisie.

 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

  1. urządzenie z dostępem do Internetu;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej: FireFox, Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script;

  4. programu do odczytu plików w formacie PDF.

 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Twórcy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

  2. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

  3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

  4. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,

  5. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.

 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych i innych Twórcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

V. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługi świadczone przez Twórcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz świadczone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Twórca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;

  2. Usługa interaktywnych formularzy: „Kalkulator kredytowy”, który pozwala obliczyć wszystkie koszty kredytu; „Kalkulator RRSO”, który umożliwia obliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania; „Porównywarka kredytów”, posiadająca dane archiwalne, na podstawie których możliwe jest jedynie poglądowe porównanie kosztów kredytu - o których mowa w pkt VI poniżej;

  3. Usługa skorzystania z arkuszy przygotowanych przez Twórcę, zwanych dalej „Arkuszami obliczeniowymi”, o których mowa w pkt VI poniżej;

  4. udostępniania treści zawartych na stronie Serwisu na profilu w portalu Facebook, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilu Użytkownika określa regulamin portalu Facebook i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.

 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

VI. INTERAKTYWNE FORMULARZE

 1. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą Kalkulatora kredytowego danych koniecznych do obliczenia całkowitej kwoty kredytu, raty, prowizji, ubezpieczenia, RRSO i innych kosztów związanych z kredytem. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Kalkulatora kredytowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku „Oblicz”.

 2. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą Kalkulatora RRSO danych koniecznych do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Obliczenia dokonywane za pośrednictwem Kalkulatora RRSO dokonywane są w sposób poprawny, zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715) i mogą stanowić dowód prawidłowego obliczenia RRSO. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Kalkulatora RRSO jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku „Akceptuj”.

 3. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą Porównywarki kredytów danych koniecznych do poglądowego porównania oprocentowania kredytów. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Porównywarki kredytów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku „Zatwierdź”.

 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Arkuszy obliczeniowych udostępnionych przez Twórcę. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Arkuszy obliczeniowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku „Arkusze (wersja Google)”, po którego naciśnięciu następuje przekierowanie do Arkusza obliczeniowego znajdującego się na dysku Google. Arkusz obliczeniowy może być modyfikowany przez Użytkownika.

 5. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczeniach oraz wyniki działania oprogramowań Twórcy, powstałe w Arkuszach obliczeniowych oraz w zakresie świadczenia Usługi interaktywnych formularzy, o których mowa w pkt V ppkt 3 b.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Twórca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Twórcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Twórcy jest zabronione.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Twórcy.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Polityka Prywatności

wersja obowiązująca od dnia 16.01.2021 r.

Spis treści

1. Czym jest Polityka prywatności?

1.1. Kto jest administratorem strony internetowej www.taniekredyty.info.pl?

2. Dane osobowe

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

2.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

3. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz

3.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

3.2. Dobrowolność podania danych osobowych

3.3. Odbiorcy danych osobowych

3.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

3.5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

4. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

4.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

4.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

4.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

4.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

4.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

4.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

4.7. Skarga do organu nadzorczego

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo

Rodzaje plików Cookies

Cele

1. Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1.1. Kto jest administratorem strony internetowej www.taniekredyty.info.pl?

Administratorem strony internetowej www.taniekredyty.info.pl jest Sebastian Hebda, e-mail: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl (czyli: my).

2. Dane osobowe

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Sebastian Hebda

e-mail: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

- poczty elektronicznej: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

3. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz

3.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Korzystając ze strony internetowej (w tym również ze strony korzystającej z domeny: taniekredyty.info.pl) przesyłasz zapytania do serwera, na którym przechowywane są pliki tworzące stronę. Każde zapytanie jest zapamiętane w logach serwera. W logach zapisywany jest m.in. adres IP (który może być uznany za danę osobową). Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających stronę. Informacje zapisane w logach serwera mogą być pomocne np. przy rozwiązywaniu problemów technicznych z serwerem. Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, w związku z tym możemy przetwarzać różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

3.2. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

3.3. Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

3.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

3.5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

4. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

4.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl.

4.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

4.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

4.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

4.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl.

4.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: daneosobowemalpataniektredyty.info.pl

4.7. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu z użyciem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).